Közösségi Szolgálat

Tájékoztató az iskolai közösségi szolgálatról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (4) bekezdése értelmében az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzése, melyet első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk. A közösségi szolgálat szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.

Az alábbiakban összefoglaljuk az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

1. Érintett évfolyamok

A középiskolában a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva célszerű a közösségi szolgálatot teljesíteni, amelytől indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni. A szolgálat elvégzése legkésőbb az érettségi bizonyítvány kiadásának időpontjáig igazolható.

2. A közösségi szolgálaton belül folytatható tevékenységek területei

 • egészségügyi,
 • szociális és jótékonysági,
 • oktatási,
 • kulturális és közösségi,
 • környezet- és természetvédelemi,
 • polgári és katasztrófavédelmi,
 • közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

Az a) pontban meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a b) pontban meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania a tanulót fogadó intézménynek.

3. Térbeli korlátozás

A közösségi szolgálat a tanulók helyi közösségének javát szolgálja, ezért a tanulók lakókörnyezetében, vagy az iskola székhelyén, de legfeljebb ezeknek 30 kilométeres körzetén belül szervezhető meg.

4. Az időkeret felosztása

A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb ötórás felkészítő, majd legfeljebb ötórás záró foglalkozást tarthat. A közösségi szolgálat teljesítése során egy órán hatvan perc értendő azzal, hogy a helyszínre történő utazási idő nem számítható be a teljesítésbe. Figyelembe kell venni továbbá, hogy

 • A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.
 • A 18 év alatti a tanuló 20 óra és 6 óra között tevékenységet nem végezhet.
 • 16 év alatti tanuló esetén a tevékenység nem haladhatja meg
  • tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát,
  • tanítási időben a heti hat órát és
   • tanítási napon a napi két órát.
   • tanítási napon kívül a napi három órát.
 • 16 és 18 év közötti tanuló tevékenysége nem haladhatja meg a napi négy és fél órát és a heti tizennyolc órát.
 • 18 év alatti tanuló esetén a tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani.

5. Fogadó szervezet lehet

 • a helyi önkormányzat (közszolgáltatások, katasztrófavédelem)
 • a költségvetési szerv az alaptevékenysége körében
 • a magyarországi székhelyű civil szervezet, közhasznú szervezet
 • a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy (hitéleti, közcélú, működésével összefüggő tevékenység)
 • szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény
 • egészségügyi szolgáltató
 • közoktatási intézmény
 • felsőoktatási intézmény
 • muzeális intézmény
 • nyilvános könyvtár
 • közművelődési intézmény

6. A közösségi szolgálat dokumentálása:

A tanuló a Jelentkezési lap kitöltésével, az általa választott tevékenységek megjelölésével jelzi az iskolának a közösségi szolgálatra való jelentkezését, melyet a szülő jóváhagyó aláírásával kell beadni, illetve lehet befogadni.

A tevékenység követésére a tanuló Közösségi szolgálati naplóját naprakészen kell vezetni. Ebben a dátum, a helyszín, a teljesített órák száma, a fogadó intézmény képviselőjének aláírása, majd a koordináló pedagógus aláírása szerepel. E mellett ajánlott, hogy egy-egy rovat röviden tartalmazza a végzett órákhoz kapcsolódó tevékenység leírását, valamint a tanuló röviden, lényegre törően fogalmazza meg reflexióit.

A közösségi szolgálat teljesítését folyamatosan vezetni kell az iskolai dokumentumokban, így a naplóban, a törzslapon és a bizonyítványban. Amennyiben a tanuló bizonyítványában nem szerepel az 50 órás közösségi szolgálat igazolása, nem adható ki számára az érettségi bizonyítvány.

7. Általános tudnivalók

A közösségi szolgálat kapcsán használandó dokumentumokat az osztályfőnök bocsátja a tanulók rendelkezésére.

 • Kérjük, figyeljenek arra, hogy a Közösségi szolgálati naplóba bekerült teljesítések időtartama megfeleljen a 4. pontban leírtaknak, időrendi sorrendet kövessen és lehetőség szerint naprakész legyen.
 • A tanuló minden eddig teljesített és tervezett közösségi szolgálatot jelezzen az osztályfőnökének, hogy szükség esetén az iskola együttműködési megállapodást tudjon kötni a fogadó szervezettel.